فصلنامه پژوهش و فناوری

شناسنامه فصلنامه پژوهش و فناوری

راهنمای نگارش مقاله

فصلنامه شماره 1   نامه مقاله نویسندگان
1- تبیین نقش عوامل موثر بر شکل گیری خوشه فناوری شرکت های مهندسی مشاور ساختمان

حسنعلی آقاجانی

سیده جواهر واردی

2- روش های انتخاب سبد پروژه با تاکید بر پروژه های توسعه فناوری

عباس فدایی

مسعود ربیعه

3- تبیین عوامل موفقیت انتقال تکنولوژی برای رسیدن به کلاس جهانی بنگاه های اقتصادی

حسن فارسیجانی

مهدی تیموریان

4- نقش فناوری شبکه اجتماعی آنلاین بر مشارکت مشتری

میرزا حسن حسینی

مقداد امینیان

5- رتبه بندی عوامل کلیدی اثرگذار بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده خدمات بانکداری اینترنتی

نورمحمد یعقوبی

عبدالباسط مراد زاده

حامد کرد

6- بررسی نقش مدیریت دانش بر فرآیند مهندسی ارزش و تاثیر آن در فناوری و بهره وری صنعت ساخت و ساز (مطالعه موردی) ناصر صدرا ابرقویی
7- بررسی و شناسایی عوامل نهادی و موثر بر نظام نوآوری منطقه ای در خوشه های صنعتی (مطالعه موردی؛ صنعت کاشی و سرامیک)

رضا سلامی

علی صفاری دربرزی

مرتضی خانی

 

فصلنامه شماره 2   نامه مقاله نویسندگان
1- تدوین استراتژیهای مدیریت تکنولوژی سبز در صنعت گاز

علیجمشیدی 

علی رجبزاده

علی حسینی

2-

بهینه سازی ارزیابی ریسک پروژه با توسعه شاخص ها

یاثرگذاری بر تکنولوژی

عزت اله اصغری زاده

محمدصادق بهروز

آزیتا سعیدی

3-

حل مسائل زمانبندی پروژه های فناوری اطلاعات با وجود

محدودیت منابع با اهداف گوناگون با الگوریتم فرا ابتکار

یزنبورهای عسل چندهدفه

حسنفارسیجانی

عباس راد

امیر صادقی

بهزاد قاسمی

4-

بررسی تأثیر مشتری مداری و کیفیت رابطه با مشتری

 بررضایت،وفاداری و تبلیغات شفاهی مشتریان

(مطالعه موردی: بانک پارسیان)

محمدجواد حسین زاده

حسین معینی

عادل مریدصداقت

5-

شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر فناوری مدیریت 

منابعآب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مستانه غنجی

علیمعصومیان

زهراخوشنودی فرحامد صفاری

6-

تعیین اثر قابلیت تکنولوژی بر استفاده از سیستم های 

بینسازمانی و مهندسی همزمان در زنجیره تأمین (مطالعهزنجیره تأمین صنایع ریلی،

 ماشین آلات راه سازی وکشاورزی ایران)

حبیب الهجوانمرد
7-

پیشبینی سری زمانی با استفاده از مدل ترکیبی شبکه

عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی گروهیذرات (مطالعه موردی بر روی میزان عرضه کل نفت ایران)

محمد امیرخان

حسین دیدهخانی

امیرحسین زاهدی انارکی

 

 

فصلنامه شماره 3   نامه مقاله نویسندگان
1- ارزیابی میزان ناب بودن فناوری اطلاعات در سازمان با استفاده از سیستم خبره فازی

حامد محبتی

سجاد شکوهیار

نوید نظافتی

2- ارزیابی جذابیت فناوری در سطح بنگاه با تأکید بر رویکردهای استراتژیک و تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره: مطالعه موردی شرکت صنام ایران

افشین نادری شریف

سیدمیرسهیل حسینی

علی اکبر حسنی

3- بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت­های تعاونی آموزشی-پژوهشی شهر مشهد مقدس)

مهرداد مدهوشی

اعظم سازور

4- توسعه ماتریس توانمندی فناورانه توانمندی ساخت و کاربرد آن در انتخاب تأمین کنندگان

محمدرضا عطارپور

آرش شاهین

نجمه فارغ

5- بررسی رابطه معنویت محیط سازمانی و نگرش افراد به دنیای مجازی در مدیریت آموزش عالی علمی کاربردی

محمد پورجم

6- ارزیابی و مقایسه واحد­های تولیدی کوچک و متوسط(SMEs)  از روش تصمیم­گیری چند شاخصه ORESTE

عزت ا... اصغری زاده

لیلا سلطانشاهی

پویا قطبی

7- ارزیابی قابلیت توسعه محصول جدید در صنعت مواد غذایی

دکتر عزیزی