آموزشهای کوتاه مدت

 

 

سوسن خادمی دهکردی

سمت : کارشناس آموزشهای کوتاه مدت 

تلفن : 03832320637 داخلی33

قوانین و مقررات 
دستورالعمل اجرایی دوره های آموزش عالی کوتاه علمی کاربردی  /file/download/page/1632554909-.pdf
مقررات آموزشی دوره های آموزش عالی ( پیوست شماره 1 ) /file/download/page/1632554099-1-.pdf
الزامات اجرای دوره های آموزش عالی ( پیوست 2 ) /file/download/page/1632554272-2-.pdf
الزامات بکارگیری مدرسان در دوره ( پیوست 3 ) /file/download/page/1632554308-3-.pdf
نحوه اقدامات تبلیغی و تدریجی مجاز ( پیوست 4 ) /file/download/page/1632554352-4-.pdf
فرآیند اجرای دوره های آموزش عالی کوتاه مدت /file/download/page/1632555021-.pdf
قرارداد همکاری در اجرای دوره های آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی 
تعهدنامه اجرای دوره های آموزش عالی کوتاه مدت ( فرم شماره 4 ) /file/download/page/1632554497-4-.pdf
تعهدنامه اجرای دوره های آموزش عالی کوتاه مدت ( فرم شماره 5 ) /file/download/page/1632554650-5-.pdf
طراحی و تدوین دوره های آزاد ( چارچوب - کاربرگ ) 
شهریه دوره های کوتاه مدت سال تحصیلی 1400 /file/download/page/1632554962-1400-1399.pdf

 

دوره های آموزشی 
کل دوره های آموزرشی کوتاه مدت مصوب 
دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی فرهنگ و هنر 
دوره های آموزشی کوتاه مدت  مصوب تخصصی گروه کشاورزی و منابع طبیعی 
دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب تخصصی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی 
دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت 

 

مخاطبین                               لینک                                                                 
مهارت جویان  /file/download/page/1632553687-maharatjo.pdf
مدرسان  /file/download/page/1632553663-modaresan.pdf
مجریان  /file/download/page/1632553640-mojriyan.pdf

 

اعتبار گواهینامه /file/download/page/1632566623-.pdf

 

آدرس پرتال آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه : 

https://sto.uast.ac.ir/fa