اداره نظارت و ارزیابی

همکار حوزه نظارت 

میثم طاهری 

سمت : رئیس اداره نظارت و ارزیابی 

مدرک تحصیلی : دکتری

شماره تماس : 03832320637 داخلی 27

 

شرح وظایف : 

  1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی معاونت نظارت و سنجش  دانشگاه به مراکز و نظارت برحسن اجرای مقررات دانشگاه و ارائه ی گزارش موارد تخلّف
  2. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دانشجویان، مدرسان و..... ازمراکز آموزش علمی کاربردی
  3. ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی و فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  4. ارزیابی مدرسین علمی کاربردی مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  5. تشکیل هیات نظارت واحد استانی در اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از حوزه ستاد مرکزی
  6. نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی و رفاهی به دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  7. ایجاد زمینه­‌های لازم برای ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش و فرهنگی دانشجویی  مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  8. همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی وزارت علوم و رسیدگی به موارد وتذکرات اعلامی
  9. نظارت بر نحوه اجرای امتحانات مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  10.  انجام سایر امور محوله