اداره مالی ، اداری و پشتیبانی

سید حامد جزائری 

سمت : سرپرست اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن تماس : 03832320637 داخلی 29 

 

 

فیروزه نکوئی نژاد 

سمت : کارشناس مسئول اداره امورمالی ، اداری و پشتیبانی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری 

تلفن تماس : 03832320637 داخلی 28

محسن حسن زاده 

سمت : کارشناس اداره امورمالی ، اداری و پشتیبانی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

تلفن تماس  : 03832320637 داخلی 15 

 

شرح وظایف اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی:

1- اجرای سیاست ها و خط مشی واحد استانی پیرامون امور اداری، استخدامی و پشتیبانی همسو با حوزه ستاد دانشگاه

2- انجام تدارکات و تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

3- ارائه و  نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی در واحد استانی

4- کنترل و نظارت بر امر حضور و غیاب اعضای دانشگاه در واحد استانی و اجرای سیستم های مکانیزه حضور و غیاب

5- تهیه و تنظیم آمار، اطلاعات و مشخصات اعضای دانشگاه در واحد استانی و بروز نمودن آنها برای ارائه گزارش های لازم به حوزه ستاد دانشگاه

6- تهیه، تنظیم گزارشات حضور کارکنان و ماموریت ، اضافه کار و سایر موارد مربوط به حقوق و دستمزد

7- تهیه، تنظیم، نگهداری، حفظ و حراست از کلیه پرونده های پرسنلی، اسناد و مدارک مربوطه

8- انجام تدارکات لازم برای تأمین سوخت، آب و برق، حفظ امکانات، تجهیزات، دستگاه های تأسیساتی، حرارتی، برودتی و ارتباطی

9- انبارداری، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار

10- تهیه، توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدها

11- اتخاذ تمهیدات لازم برای سفارش امور چاپی مطابق با قوانین و مقررات موجود و ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه

12- نگهداری، تعمیر، حفظ و حراست از ساختمان، تأسیسات، اموال و امکانات دانشگاه، پیش بینی و تجهیز لوازم انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی در موقع بروز حوادث با همکاری حوزه های مرتبط در واحد استانی

13- انجام اقدامات لازم به منظور ارزشیابی عملکرد سالانه اعضای دانشگاه و مدیران در واحد استانی همسو با بخشنامه های ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه

14- تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مورد نیاز شامل: دریافت ها، پرداخت ها، اعتبارات و تعهدات، نگهداری از دفاتر و تهیه گزارش های لازم برای ارائه به مقام های ذیربط و حوزه ستاد دانشگاه

15- انجام کلیه امور مالی واحد استانی با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه و قوانین و مقررات موضوعه

16- مصرف اعتبارات واحد استانی طبق بودجه تفصیلی مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

17- تنظیم حساب درآمدها، هزینه ها و محاسبات کل، تهیه گزارش عملیاتی مالی، ارسال به مراجع ذی ربط، اخذ تأییدیه و ارسال آن به حوزه ستاد دانشگاه

18- نظارت بر حفظ و نگهداری از اموال منقول و غیر منقول واحد استانی، ثبت مشخصات آن ها در دفاتر و اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های نحوه نگهداری و استفاده از اموال دولتی

19- پرداخت کلیه هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیص یافته

20- تهیه گزارش های لازم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالی واحد استانی و ارائه به مقام مافوق و حوزه ستاد دانشگاه

21- رسیدگی به اسناد هزینه های انجام شده در واحد استانی در چارچوب قوانین و مقررات

22- رسیدگی به حساب های بانکی واحد استانی و تهیه صورت مغایرت

23- نظارت و کنترل بر وصول و واریز درآمدهای اختصاصی به حساب غیرقابل برداشت در استان

24- ارسال اطلاعات بودجه پیشنهادی واحد استانی در قالب هدف ها و خط مشی کلی واحد استانی به حوزه ستاد دانشگاه

25- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحد ها

26- نگهداری حساب اعتبارات واحد استانی بر اساس برنامه ها و فصول هزینه، تهیه جداول و آمارهای ماهانه از وضعیت تأمین اعتبارات مصوب

27- اخذ تائیدیه  اسناد هزینه حسابداری از دیوان محاسبات و ارسال به ستاد مرکزی

28-شرکت در جلسات و کمیسونهای مربوطه

29-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق