شماره تماس همکاران

ردیف  حوزه  سمت  نام و نام خانوادگی  تلفن مستقیم  داخلی  تلفن تماس 
1 ریاست  مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه  فریبا باغبانی  03832320625 13

03832320590   03832320601

03832320604

03832320637

 

کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات  نسترن سهرابی  - 21
2 حراست  حراست  حسین سعیدی  03832320680 16
3 آموزش  معاون علمی  احمدرضا میرزائیان  - 22
کارشناس مسئول دانش آموختگان  بهمن مولوی  - 14
کارشناس مسئول خدمات آموزشی  حجت مجیدی  - 17
کارشناس خدمات آموزشی  سوسن خادمی  - 33
4 گسترش و برنامه ریزی درسی  رئیس اداره گسترش و برنامه ریزی درسی  غلامرضا آقابابائی  - 20
5 نظارت و ارزیابی  رئیس اداره نظارت و ارزیابی  میثم طاهری  - 27
6 مدرسان  کارشناس مسئول جذب  جعفر کرمی  - 18
7 پژوهش و فناوری  کارشناس مسئول فناوری اطلاعات / مسئول پژوهش و فناوری  آزیتا اله بخشیان فارسانی  - 25
8 فرهنگی و دانشجویی  سرپرست اداره فرهنگی و دانشجوئی  علی اکبر ترابی  - 23
کارشناس مسئول اداره فرهنگی و دانشجوئی  سیده مرضیه حسینی  - 24
9 اداره مالی ، اداری و پشتیبانی  سرپرست اداره امومالی ، اداری و پشتیبانی سیدحامد جزائری  - 29
کارشناس مسئول اداره امورمالی ، اداری و پشتیبانی  فیروزه نکوئی نژاد  - 28
کارشناس اداره امورمالی ، اداری و پشتیبانی  محسن حسن زاده  - 15
کارشناس اداره امورمالی ، اداری و پشتیبانی  روح اله جعفری  - -