معاونت آموزش و پژوهش

شرح  اهم وظایف معاون علمی  :

 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها.
 • اجرای کلیه قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی و فناوری ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه و سایر مراجع ذی‌ربط.
 • تهیه و تنظیم برنامه‌ها و چشم‌انداز آموزشی، پژوهشی و فناوری واحد استانی در چارچوب سیاست‌های کلی دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی، پژوهشی و فناوری با همکاری کلیه واحدهای آموزشی در استان.
 • بررسی و مطالعه مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی و پژوهشی به منظور برنامه‌ریزی منابع درسی.
 • همکاری در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی و درسی دوره‌های کوتاه مدت، بلندمدت مهارتی و تهیه و تدوین منابع علمی و درسی با واحدهای ذی‌ربط.
 • بررسی طرح‌های مختلف در زمینه امور تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری و تعیین اولویت اجرای هر یک از آن‌ها.
 • مطالعه و بررسی به منظور گسترش آموزش‌های علمی کاربردی در واحدهای تولیدی و خدماتی.
 • مدیریت امور دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی درسی واحد استانی.
 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک واحد استانی در حوزه امور آموزشی و پژوهشی.
 • همکاری در تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحد استان.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور انجام بهینه امور خدمات آموزشی دانشجویان مراکز آموزشی.