معرفی واحد استان

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان در یک نگاه

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در سال 1380از ستاد استانی به واحد استانی ارتقاءیافت وتا سال 1392 تعداد مراکز علمی کاربردی وابسته وتحت نظارت 15 مرکز بوده است که هم اکنون 10مرکز فعال دراستان فعالیت می نمایند ، تعداد مدرسان فعال تا سال 1392 تعداد 633 نفر ، که این تعداد هم اکنون 689نفر می باشند وهمچنین فضای کالبدی مراکز تا سال 1392 میزان 39804 مترمربع بوده که همینک به35414رسیده است ، تعداد دانشجویان تا سال 1392 تعداد 8259 نفر بوده اند  که در حال حاضر تعداد دانشجویان استان 2125نفر می باشند که از این تعداد 579نفر زن و 1546نفرمرد می باشند .