دفتر و دبیرخانه

فریبا باغبانی

سمت : دفتر و دبیرخانه الکترونیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن :   03832320625  داخلی 13

شرح وظایف دفتر ریاست

- انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی، بین المللی و دانشگاهی

- نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ گردیده است

- دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاهی و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و نظرات آن دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و یا  مؤسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه

- تهیه و تنظیم صورتجلسات شوراها و کمیته هایی که در محدوده تشکیلات حوزه ریاست دانشگاه تشکیل می گردد

- تنظیم قرار ملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس دانشگاه

- انجام ارتباطات تلفنی رئیس دانشگاه

- ارسال و دریافت نمابرهای رئیس دانشگاه

- پیگیری ثبت نامه های دفتر رئیس دانشگاه

- نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشگاه از جمله وظایف مسئول دفتر می باشد

-پاسخگوئی به ارباب رجوع بر اساس مقررات مربوطه دانشگاه

- انجام همانگی های مربوط به جلسات هیات رئیسه دانشگاه

دبیرخانه

- دریافت و کنترل نامه های وارده از نظر وجود امضاء،ارتباط نامه دریافتی با دانشگاه و صحت موارد پیوست شده

- ثبت اطلاعات نامه در اتوماسیون اداری و ارائه نامه به واحد های مربوطه

- دبیرخانه متمرکز است و نامه ها در جای دیگر ثبت نمی شوند.

- ثبت و ارسال نامه ها به صورت سیستمی و یا ارسال از طریق پست

- دریافت و ارسال نامه ها از طریق فکس

- پیگیری نامه ها در صورت لزوم