گواهینامه موقت

حسب بخشنامه شماره                       مورخ             واحد استانی چهارمحال وبختیاری ، امکان هیچگونه پاسخگویی به دانشجویان و دانش آموختگان در خصوص گواهی موقت ایشان در واحد استانی چهارمحال وبختیاری وجود ندارد . صرفا مراکز در این خصوص پاسخگو ومسئول خواهند بود .

توجه : مدت زمان بررسی وتائید گواهینامه های موقت در واحد استانی چهارمحال و بختیاری با توجه به حجم متناوب کار ارسالی از مراکز تحت نظارت حداقل ........ وحداکثر ...............روز کاری می باشد .